Рельмана – Гунна – Салюса симптом

‘(Э. Рельман, рос. офтальмолог; R. М. Gunn, англ. офтальмолог; R. Salus, чеш. офтальмолог)

см. Салюса – Гунна симптом