Кариотека

‘(карио- + греч. theke вместилище, ящик)

см. кариолемма